مرکز تاریخ و هنر

مرکز هنر تاریخ و زمان به ارائه کودکان با برنامه های با کیفیت بالا هنر است که پرورش و تشویق فردی و ترویج و توسعه مثبت انسان اختصاص داده شده.

page-JACبرای کسب اطلاعات ثبت نام, و یا اطلاعات در مورد کلاس, please call (323) 644-6275 یا پست الکترونیک barnsdall.art.center @ gmail.com.