Loading Events

← Վերադառնալ իրադարձություններ

WEST LAWN

Իրադարձություններ

Հոկտեմբեր 2014

Movie Nights: Rock ‘nRoll High School

Հոկտեմբեր 4 @ 5:30 Թեմա. - 9:30 Թեմա.

Հոկտեմբեր 4: Rock ‘nRoll High School A group of rock-music-loving students, with the help of the Ramones, take over their school to combat its newly installed oppressive administration. (PG) Buy Tickets Now! Adolescent angst. Raging hormones. Twisted teachers. Barnsdall Art Park Foundation and Joe Dante’s Trailers From Hell present “School Nights,” an outdoor fall film series celebrating the beloved high school movie. It was a “time to remember” (or one to forget). Relive the wonder and terror

Գտնել ավելին »

Movie Nights: Fast Times at Ridgemont High

Հոկտեմբեր 11 @ 5:30 Թեմա. - 9:30 Թեմա.

Հոկտեմբեր 11: Fast Times at Ridgemont High (1982) A story of a group of California teenagers who enjoy malls, sex and rock ‘nroll. (R) Buy Tickets Now! Adolescent angst. Raging hormones. Twisted teachers. Barnsdall Art Park Foundation and Joe Dante’s Trailers From Hell present “School Nights,” an outdoor fall film series celebrating the beloved high school movie. It was a “time to remember” (or one to forget). Relive the wonder and terror of your teen years with these five

Գտնել ավելին »

Movie Nights: Carrie

Հոկտեմբեր 18 @ 5:30 Թեմա. - 9:30 Թեմա.

Հոկտեմբեր 18: Carrie (1976) A young, abused and timid 17 year old girl discovers she has telekinesis, and gets pushed to the limit on the night of her school’s prom by a humiliating prank. (R) BUY TICKETS NOW! Adolescent angst. Raging hormones. Twisted teachers. Barnsdall Art Park Foundation and Joe Dante’s Trailers From Hell present “School Nights,” an outdoor fall film series celebrating the beloved high school movie. It was a “time to remember” (or one to forget). Relive

Գտնել ավելին »
+ Արտահանում Գտնվում է հետեւյալ բաժնում Նորություններ