มีชีวิตอยู่ออกมาดัง ๆ @ Barnsdall แกลลอรี่โรงละคร

LOS ANGELES POSTCARD BACK FINAL

,